Vragen over de beroepsmogelijkheden wanneer er een aanzuiveringsplan wordt voorgesteld om de onverschuldigde uitbetaalde bedragen terug te betalen

Bij wie kan ik terecht voor uitleg over het terug te betalen bedrag?
Hoe kan ik de herberekening betwisten?
Welke opties heb ik om beroep aan te tekenen als ik de herberekening wil betwisten?
Hoe vraag ik een aanpassing van het terugbetalingsplan aan?
Wat gebeurt er als ik het geld niet terugbetaal of als ik me niet aan het voorgestelde plan houd?
Welke verjaringsregels zijn van toepassing? 

 

Bij wie kan ik terecht voor uitleg over het terug te betalen bedrag?

Als je uitleg wil over het terug te betalen bedrag, bekijk dan de onderstaande mogelijkheden in functie van de situatie van je werkgever.
Je organisatie zit in SCOPE :
contacteer je dossierbeheerder via SAGO of via het telefoonnummer dat in de terugvorderingsbrief staat.

Je organisatie zit nog niet in SCOPE :
contacteer je personeelsdienst voor meer uitleg.

Hoe kan ik de herberekening betwisten?

Als je de herberekening wil betwisten, kun je je ofwel tot je werkgever of tot PersoPoint richten. De opties verschillen naargelang je organisatie al dan niet in SCOPE zit. Raadpleeg de procedures die hieronder beschreven staan.

Je organisatie zit in SCOPE : 
wil je de herberekening betwisten, dan zul je met je dossierbeheerder moeten communiceren via SAGO of telefonisch via het nummer dat in de terugvorderingsbrief staat. Je moet deze betwisting binnen de 30 dagen nadat je de terugvorderingsbrief hebt ontvangen indienen als je een uitleg over de herberekening wil krijgen.
Als je, nadat je van je SAGO-dossierbeheerder uitleg hebt gekregen over de herberekening, van mening bent dat er een fout is gemaakt of als je niet tevreden bent over de gekregen uitleg, moet je via SAGO een aanvraag doen om je dossier door een teamcoördinator te laten evalueren. PersoPoint zal dan samen met je P&O-dienst je argumenten onderzoeken en zal je daarna hun gezamenlijke beslissing kenbaar maken.
Als de herberekening in de gezamenlijke beslissing wordt bevestigd, dan wordt de terugvorderingsprocedure voortgezet. Als je echter gelijk krijgt in de gezamenlijke beslissing, dan stopt de terugvorderingsprocedure en hoef je niets terug te betalen.

Je organisatie zit nog niet in SCOPE : 
wil je de herberekening betwisten als je werkgever SCOPE nog niet gebruikt, dan moet je communiceren met de P&O-dienst van je werkgever. De P&O-dienst kan PersoPoint indien nodig om bijkomende informatie vragen. Na verificatie zal je werkgever zijn eindbeslissing bekendmaken aan PersoPoint.
Als de herberekening wordt bevestigd in de beslissing, dan wordt de terugvorderingsprocedure voortgezet. Als je echter gelijk krijgt in de beslissing, dan stopt de terugvorderingsprocedure en hoef je niets terug te betalen.

Welke opties heb ik om beroep aan te tekenen als ik de herberekening wil betwisten?

Als de werknemer het niet eens is met de motivering van de terugbetaling, kan hij de beslissing betwisten bij de bevoegde autoriteit, namelijk de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de werkplaats. Voor statutairen gaat het om de rechtbank van eerste aanleg. Voor contractuelen gaat het om de arbeidsrechtbank.
Je moet een gerechtelijke procedure aanspannen tegen je werkgever (PersoPoint is geen werkgever). Als de werkgever het nodig acht, zal hij PersoPoint bij de zaak betrekken. Enkel wanneer je een gerechtelijke procedure aanspant, wordt de terugvorderingsprocedure onderbroken en wordt de verjaringstermijn opgeschort.

Hoe vraag ik een aanpassing van het terugbetalingsplan aan?

Je kan een aanpassing van het terugbetalingsplan aanvragen bij de dienst Terugvorderingen via het e-mailadres vastgestelde.rechten@persopoint.be of op het nummer 02/740.71.80.

Wat gebeurt er als ik het geld niet terugbetaal of als ik me niet aan het voorgestelde plan houd?

Als er na twee aanmaningen geen akkoord kan worden gevonden over een terugbetalingsplan of als dit plan niet wordt nageleefd, zal het dossier aan de FOD Financiën worden overgemaakt. Let op: de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering heeft het recht om nalatigheidsintresten te vorderen. 

Welke verjaringsregels zijn van toepassing?

Artikel 114 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de terugbetaling moet worden aangevraagd binnen de maximale termijn van 5 jaar, die berekend wordt vanaf 1 januari van het jaar van betaling, behalve in geval van fraude. In dat geval wordt de verjaringstermijn tot 10 jaar verlengd. De verjaring gebeurt niet automatisch. Je moet deze uitdrukkelijk aanvragen door het formulier te gebruiken dat bij de terugvorderingsbrief is gevoegd.