Fiscale gegevens

Uw burgerlijke staat en gezinstoestand zijn van belang voor een correcte berekening van de bedrijfsvoorheffing.

In dit deel van de weddefiche vindt u het volgende terug:

  • uw burgerlijke staat
  • als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, wordt er vermeld of uw partner al dan niet een inkomen heeft
  • het aantal kinderen fiscaal ten laste
  • het aantal andere personen <65 jaar fiscaal ten laste
  • het aantal andere personen >= 65 jaar fiscaal ten laste.

Met ‘andere personen’ worden bv grootouders, ouders, schoonouders, broers, zussen of anderen bedoeld, die deel uitmaken van uw gezin.

In geval van invaliditeit van uzelf of uw gezinsleden zijn extra verminderingen van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze gegevens worden enkel op uw weddefiche vermeld indien van toepassing.

Verwittig zo snel mogelijk uw personeelsdienst als de hier vermelde gegevens niet juist, onvolledig of veranderd zijn.