Disclaimer en Privacy

De hierna volgende bepalingen bestaan uit gebruiksvoorwaarden met een clausule van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende de auteursrechten en een stelsel met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Wij verzoeken u daarom ook om hiervan aandachtig kennis te nemen, waarbij iedere gebruiker van de site door het consulteren van deze site erkent, deze bepalingen gelezen en aanvaard te hebben.

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website wordt enkel ter informatie verstrekt en is algemeen van aard. Ze is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon gericht. Ze mag derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden, of niet ingeroepen worden tegen de Federale Overheidsdienst zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van PersoPoint. De gebruikers worden verzocht om zich hierover te informeren en om in overeenstemming met deze richtlijnen te handelen.

PersoPoint, preciseert dat de informatie op deze site, ondanks de voortdurende verenigde inspanningen, niet noodzakelijk volledig, alomvattend, nauwkeurig of bijgewerkt kan zijn, en wijst indien nodig, elke aansprakelijkheid af.

PersoPoint verstrekt, door de beschikbare informatie op de site, geen enkel professioneel of juridisch advies, en wordt dus op geen enkel manier, noch contractueel noch op een andere manier die haar verantwoordelijkheid kan tot gevolg hebben, verbonden.

PersoPoint wijst eveneens elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van andere sites, of het nu gaat over sites waarnaar hij verwijst of vanaf welke de gebruiker toegang heeft gehad tot de huidige site, en voor het gebruik ervan.

PersoPoint kan, insgelijks, niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken (namelijk dienstonderbrekingen of andere) voortvloeiend uit fouten of technische problemen van welke aard ook.

Elk geschil in verband met deze site zal conform het Belgisch recht behandeld worden, en zal enkel onder de bevoegdheid vallen van de Hoven en Rechtbanken die ressorteren onder de Gerechtelijke Orde van Brussel.

De toegang tot en het gebruik van elke pagina van deze site gebeurt rekening houdend met de huidige bepalingen. Deze laatste vervolledigen de bepalingen die de toegang tot en/of het gebruik van de site van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) regelen en welke ook van toepassing zijn op de toegang tot en/of het gebruik van de site van de Federale Overheidsdienst BOSA. Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de huidige voorwaarden en deze van de site van de Federale Overheidsdienst BOSA, zullen de huidige voorwaarden van toepassing zijn voor de hier behandelde materies.

Verklaring betreffende het auteursrecht

Copyright © 2006 Federale Overheidsdienst België
Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen eventuele beperkingen van het gebruik en /of reproductie vermeld worden.

Privacy - Bescherming van de persoonsgegevens

PersoPoint respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

Alhoewel de meeste inlichtingen op de site beschikbaar zijn zonder dat het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden gevraagd aan de gebruiker, bijvoorbeeld bij het invullen van een webformulier.

In dat geval zullen voornoemde gegevens gebruikt worden conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent, inzonderheid, dat :

  • de persoonsgegevens (met inbegrip van de berichten die ons elektronisch toegestuurd worden, waar de website dit toelaat) enkel worden ingezameld en verwerkt met het oog op het beantwoorden van de ingevoerde vraag om inlichtingen;
  • de persoonsgegevens niet meegedeeld of aangewend worden voor commerciële doeleinden;
  • de gebruiker het recht heeft om zijn persoonsgegevens te consulteren, de exactheid ervan te controleren en om de eventuele fouten te verbeteren. Hiertoe kan er contact opgenomen worden met PersoPoint;
  • PersoPoint zich ertoe verbindt om de beste beschermingsmaatregelen te nemen zodat derden geen misbruik kunnen maken van persoonsgegevens die hem meegedeeld worden.