Tweede aanvullende pensioenpijler: een cruciale stap voor de contractuele personeelsleden van de federale overheid

Vrouw zit achter een computer en houdt bladen papier vast

Ter herinnering: in december 2019 werd het koninklijk besluit tot invoering van dit systeem gepubliceerd. Na een openbare aanbesteding werd in de zomer van 2019 verzekeraar AXA Belgium geselecteerd. Om het systeem op te zetten, werd binnen het DG PersoPoint een Cel gecreëerd. Deze Cel, die momenteel uit vier personeelsleden bestaat, ontwikkelt deskundigheid op het gebied van de tweede pensioenpijler. Ze zorgt ook voor de administratieve follow-up en coördinatie van het project. De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) werd dus als organisator aangewezen, zo heeft de verzekeraar één enkel aanspreekpunt voor alle federale werkgevers.

Concreet krijgen de contractuele werknemers premies die berekend zijn op basis van hun loonmassa. De premies worden volledig door de federale overheid gedekt en in een investeringsfonds gestort dat speciaal voor de Belgische overheid werd opgericht. Het is aan AXA om het fonds te laten groeien door winstgevende investeringen. Hoewel het aanvullend pensioen in 2019 in werking trad, gebeurt de premieberekening vanaf 2017, zo geniet elke contractuele werknemer van een basiskapitaal. 

Om deze berekening te kunnen uitvoeren, moesten de gegevens van ongeveer 18.500 agenten manueel naar AXA worden overgebracht, gecontroleerd, anomalieën opgespoord en de nodige correcties aangebracht: een omvangrijk project dat DG PersoPoint afgelopen zomer heeft uitgevoerd. 

Na deze ‘Backservice’-berekening gebeurt de regelmatige berekening van de premies geautomatiseerd, via de overdracht van de multifunctionele aangifte (DMFA).

Een tweede aansluitingsfase

Een tweede groep federale instellingen, waarvan de personeelsleden ook van de ‘Backservice’ profiteren, vervoegt zich dit jaar bij het project. Deze nieuwe gegevensoverdracht is een taak voor de Cel 2de pijler 2021. Latere aansluitingen komen niet in aanmerking voor deze uitzonderlijke premieberekening. 

Om toezicht te houden op het investeringsfonds heeft de FOD BOSA een stuurcomité opgericht dat instaat voor de contractuele opvolging van de pensioenverplichtingen en het investeringsbeleid.
Vanaf december 2021 kunnen de personeelsleden op Mypension een overzicht raadplegen van de voor hun aanvullend pensioen betaalde premies . Datzelfde overzicht vinden ze ook op het internetplatform van AXA (OneAXA). 

Op die manier wordt de 2de pijler iets concreets voor de contractuelen. Zij kunnen, als ze met pensioen gaan, dan kiezen tussen een eenmalige premiebetaling of een maandelijks pensioen.