Loonberekening

In dit deel van de weddefiche gebeurt de berekening van bruto naar netto, met vermelding van de tussentotalen bruto, belastbaar en het eindtotaal nettoloon.

Het totaal bruto is de som van uw basis bruto maandwedde en uw bruto toelagen en vergoedingen voor de betrokken maand.

Van uw totaal bruto worden sociale zekerheidsbijdrage(n) afgehouden. Als u statutair bent, gaat het om FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen) en ziekteverzekering. Als u contractueel bent, gaat het om RSZ.

Het totaal belastbaar is het bedrag dat als basis voor de berekening van uw bedrijfsvoorheffing dient. Het is het verschil van uw totaal bruto min de sociale zekerheidsbijdrage(n).

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op uw belastingen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met uw totaal belastbaar loon, uw fiscale gegevens (blok 4). De inhoudingen zijn vastgelegd in bedrijfsvoorheffingsschalen.

Meer informatie over de berekening van de bedrijfsvoorheffing vindt u op onze website.

De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is een extra inhouding. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw burgerlijke staat.

De niet-belastbare vergoedingen worden apart vermeld. Dit zijn vergoedingen waarop geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt. Het bedrag op uw weddefiche is dus het nettobedrag (= bedrag dat u werkelijk ontvangt).

De niet-belastbare inhoudingen worden eveneens apart vermeld. Dit zijn negatieve netto bedragen uit een herberekening op een vorige loonperiode.

Het totaal netto is de som van alle nettobedragen van alle berekeningen die tijdens deze periode gebeurden. Dit nettobedrag wordt eveneens vermeld in blok 3 van de weddefiche.

Op de weddefiche van een herberekening zal u hier enkel de verschillen t.o.v. de vorige berekening van deze periode terugvinden.